Mali müşavirler arasında ‘Konkordato’ krizi! Mahkemelik oldular

Ana Sayfa » Mevzuat » VUK Tebliğ Taslağı Form Ba Form Bs

VUK Tebliğ Taslağı Form Ba Form Bs

 
 
VUK Tebliğ Taslağı Form Ba Form Bs

 

 

BİRİNCİ BOLUM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bakanlığımızca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğ’de yükümlülük getirilen mükelleflere; mal ve hizmet alışlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile, mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile 2017 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde elektronik ortamda vermeleri zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Bu Tebliğ, mal ve hizmet alış ve satışlarına ilişkin olarak bildirim yükümlülüğü bulunan mükellefleri, bildirim hadlerini ve bildirime ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler: Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde sayılan birinci sınıf tüccarları,

c) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler: Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesinde sayılan ikinci sınıf tüccarları,

ç) Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba): Mükellefler tarafından yapılan mal ve hizmet alışlarının bildirildiği formu (EK:1),

d) Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs): Mükellefler tarafından yapılan mal ve hizmet satışlarının bildirildiği formu (EK:2),

e) Serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde tarif edilen kazançları elde eden mükellefleri,

f) Zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler: Vergi Usul Kanununun 213 üncü maddesinde belirtilen çiftçi işletme defteri tutan mükellefleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bildirim Yükümlülüğünün Kapsamı

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler

MADDE 4 – (1) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler Form Ba ve Form Bs bildirimi vermekle yükümlüdür.

Hasılat defteri tutan mükellefler

MADDE 5 – (1) Hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumlan veya bunları Türkiye’de temsil eden şube veya acenteleri Form Ba ve Form Bs bildirimi vermekle yükümlüdür.

(2) Hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumlan veya bunları Türkiye’de temsil eden şube veya acenteleri bu Tebliğ uygulamasında bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tabi olduğu usul ve esaslara tabidir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan, serbest meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

MADDE 6 – (1) İşletme hesabı esasına göre defter tutan, serbest meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerden 31/12/2015 tarihi veya 31/12/2016 tarihi itibariyle hasılatları 50.000 TL ve üzeri olanlar Form Ba ve Form Bs bildirimi vermekle yükümlüdür.

(2) İlgili vergilendirme döneminde hasılatları 50.000 TL’ye ulaşan mükellefler ise 50.000 TL hasılata ulaşıldığı tarihin içinde bulunduğu aydan başlamak üzere Form Ba ve Form Bs bildirimi vermekle yükümlüdürler.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler

MADDE 7 – (1) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

Bildirim yükümlülüğü olmayan mükellefler

MADDE 8 – (1) Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları takvim yılı/hesap döneminden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimi vermeyeceklerdir.

(2) Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin Form Ba ve Form Bs bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Vergilendirme usulü değişen mükellefler

MADDE 9 – (1) Kazancı gerçek usulde vergilendirilmekte iken basit usule tabi olarak vergilendirilmeye başlayan gelir vergisi mükellefleri, basit usule tabi oldukları takvim yılından itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

(2) Basit usule tabi iken şartlarını kaybeden gelir vergisi mükelleflerinin Form Ba ve Form Bs verme yükümlülükleri, gerçek usulde vergilendirmeye başladıkları hesap döneminin başından itibaren başlayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bildirim Hadleri

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde bildirim hadleri

MADDE 10 – (1) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için 2017 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alış/satışlarında uygulanacak hadler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

(a) Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 10.000 TL ve üzerinde yapılan mal ve/veya hizmet alışları Form Ba’nın Tablo II alanında, bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 10.000 TL ve üzeri yapılan mal ve/veya hizmet satışları ise Form Bs’nin Tablo II alanında belge bazında ayrı satırlara yazılmak suretiyle bildirilecektir.

(b) Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan alış ve/veya satış işlemlerinin toplam tutarının (a) bendinde belirtilen haddi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, söz konusu haddi aşan işlemden itibaren işleme konu alış ve/veya satışlar (a) bendinde belirtilen usulle Form Ba veya Form Bs ile bildirilecektir.

(c) Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura kullanma mecburiyeti olarak belirlenen tutar ile 10.000 TL arası yapılan mal ve/veya hizmet alışları Form Ba’nın Tablo III alanında, bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura kullanma mecburiyeti olarak belirlenen tutar ile 10.000 TL arası yapılan satışlar ise Form Bs’nin Tablo III alanında her bir kişi veya kurum için ayrı satırda toplam belge adedi ve tutarı ile bildirilecektir.

(ç) Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura kullanma mecburiyeti olarak belirlenen tutarın altında yapılan tüm mal ve/veya hizmet alışları Form Ba’nın Tablo IV alanında, bir kişi veya kuruma a l o m a l i y e . c o m katma değer vergisi hariç Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura kullanma mecburiyeti olarak belirlenen tutarın altında yapılan tüm mal ve/veya hizmet satışları ise Form Bs’nin Tablo IV alanında tüm işlemlerin toplam tutar ve toplam belge adedi ile bildirilecektir.

(2) Bilanço esasına göre defter tutmakta iken Vergi Usul Kanununun 179 uncu maddesi gereğince işletme hesabı esasına göre defter tutmaya başlayan mükellefler, bu dönemden itibaren işletme hesabı esasına ilişkin hadlere göre bildirimde bulunacaktır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan, serbest meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde bildirim hadleri

MADDE 11 – (1) İşletme hesabı esasına göre defter tutan, serbest meslek kazanç defteri tutan ve zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için 2017 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alış/satışlarında uygulanacak hadler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(a) Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 3.000 TL ve üzerinde yapılan tüm mal ve/veya hizmet alışları Form Ba’nın Tablo III alanında; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 3.000 TL ve üzerinde yapılan mal ve/veya hizmet satışları ise Form Bs’nin Tablo III alanında her bir kişi veya kurum için ayrı satırda toplam belge adedi ve tutarı ile bildirilecektir.

(b) Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 3.000 TL altında yapılan tüm mal ve/veya hizmet alışları Form Ba’nın Tablo IV alanında, bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 3.000 TL altında yapılan tüm mal ve/veya hizmet satışları ise Form Bs’nin Tablo IV alanında tüm işlemlerin toplam tutar ve toplam belge adedi ile bildirilecektir.

(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutmakta iken Vergi Usul Kanununun 180 inci maddesi gereğince bilanço esasına göre defter tutmaya başlayan mükellefler, bu dönemden itibaren bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş hadlere göre bildirimde bulunacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bildirim Formlarının Hazırlanması

Bildirime konu belge türleri

MADDE 12 – (1) Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ve yolcu bileti gibi) Form Ba ve Form Bs bildirimine dâhil edilecektir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ödenen vergi, resim, harç, şerefiye bedeli ve ceza makbuzları bildirim formlarına dahil edilmeyecektir.

Alış/satış bedellerinin bildirilmesi

MADDE 13 – (1) Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.

(2) Tablo II alanına girilecek belge bazlı alış ve/veya satışlarda kuruş ihmali belge bazında yapılacaktır.

(3) Tablo III alanında bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

(4) Tablo IV alanına, yapılan alış ve/veya satışlar toplam belge ve tutar bazında girileceğinden kuruş ihmali belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

(5) Birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir. Bu faturalarda yer alan tutarların bu Tebliğde belirtilen ilgili hadlere göre Form Ba ve Form Bs ile bildirilmesinde, faturaların son sayfasında yer alan tarih ve sayı bilgileri dikkate alınacaktır.

Yabancılara satış

MADDE 14 – (1) Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan tüzel kişilere yurt içinde yapılan mal ve/veya hizmet satışları karşılığında düzenlenen belgelerde Yabancı Kimlik No (YKN)/Vergi Kimlik Numarası (VKN) bilgilerinin yer almaması durumunda VKN alanına “9999999999” kodu yazılarak bildirimde bulunulacaktır.

Muhtelif müşteriler için satış

MADDE 15 – (1) İlgili mevzuatı gereği gün sonunda “Muhtelif Müşteriler” şeklinde düzenlenen faturalar VKN alanına “8888888888” kodu yazılarak bildirilecektir.

Aynı mükellefin birden fazla şubesinden alış veya şubesine satış MADDE 16 – (1) Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alışları ile şubesine satışları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, merkezin vergi kimlik numarası ve unvanı dikkate alınarak Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan usul ve esaslara göre Form Ba ve Form Bs’de bildirilecektir.

Aynı mükellefin birden fazla şubesinden alış veya şubesine satış

MADDE 16 – (1) Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alışları ile şubesine satışları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, merkezin vergi kimlik numarası ve unvanı dikkate alınarak Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan usul ve esaslara göre Form Ba ve Form Bs’de bildirilecektir.

İthalat ve ihracat işlemleri

MADDE 17 – (1) İthalat işlemlerinin Form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin Form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

(2) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

(3) Diğer taraftan serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alış-satış yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alış-satış işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alış-satış işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alış-satış işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.

(4) İthalat işlemlerinin Form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi hükmüne göre belirlenen katma değer vergisi matrahı yazılacaktır.

(5) Ayrıca, malın gümrük sahasına getirildikten sonra ithalatın kısım kısım gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak Form Ba bildirimine dâhil edilecektir.

(6) Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.

(7) Bir malın henüz millileşmeden antrepoda satılması durumunda, malı yurtdışından getiren mükellefin bu malı Form Ba ile bildirmesinde antrepo giriş beyannamesi tarihi dikkate alınarak satıcı vergi kimlik numarasına “5555555555” kodu yazılacaktır. Bu satışın Form Bs ile bildirilmesinde satış için düzenlenen faturanın düzenlenme tarihi dikkate alınarak alıcının yurtiçinde mukim olması halinde alıcıya ait vergi kimlik numarası, alıcının yurtiçinde mukim olmaması halinde ise vergi kimlik numarasına “6666666666” kodu yazılacaktır. Satışa ilişkin faturanın döviz cinsinden düzenlenmesi halinde Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında fatura düzenleme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

(8) Bir malın antrepoda devir alınarak millileştirilmesi durumunda bu işlemin ithalat işlemi olarak değerlendirilerek Form Ba bildirimi ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esaslara göre bildirilmesi gerekmektedir.

Bedelsiz fatura, depozito ve bağış

MADDE 18- (1) Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen ve üzerinde “Bedelsizdir” ibaresi bulunan faturalar (001) kodu seçilerek bildirilecektir.

(2) Depozito olarak ödenen ve/veya alınan bedeller (002) kodu seçilerek bildirilecektir.

(3) Bir kişi veya kuruma yapılan bağışlar ayni bağış niteliğinde ise düzenlenen belgeler (003) kodu seçilerek bildirilecektir.

İade

MADDE 19 – (1) Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda ise bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak, Tebliğ’de belirtilen ilgili hadlere göre bildirime konu olacaktır.

(2) İade işlemleri (004) kodu seçilerek bildirilecektir.

Özel matrah şekline tabi alış/satışlar

MADDE 20 – (1) Özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin yapılacak bildirimlere konu tutarın belirlenmesinde, hesaplamaya esas alınan vergiler dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

(2) Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Vade veya kur farkı gelir/giderleri

MADDE 21 – (1) Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve belge düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri Tebliğ’de belirtilen ilgili hadlere göre bildirimlere dâhil edilecektir.

Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri

MADDE 22 – (1) Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura, vb. tevsik edici belgeler ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Form Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir.

Elektrik, doğalgaz ve su hizmetleri

MADDE 23 – (1) Elektrik, doğalgaz ve su teslimleri gibi hizmetlerin bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır. Söz konusu hizmetler bu Tebliğ’de belirtilen usullere göre Form Ba veya Form Bs ile bildirilecektir.

Kollektif şirket ve adi ortaklıklar

MADDE 24 – (1) Kollektif şirketler ve adi ortaklıkların Form Ba ve Form Bs bildirimleri şirket veya ortaklık adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Şirket veya ortaklık adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

Birden fazla şubesi olan mükellefler

MADDE 25 – (1) Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

(2) Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında merkezin ayrı, şubelerin ayrı vergi kimlik numaraları bulunması halinde merkez ve şubelerin kendi vergi kimlik numaraları ile Form Ba ve Form Bs bildirimlerini vermeleri gerekmektedir.

Bildirilecek alış/satış olmaması

MADDE 26 – (1) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan tüm mükellefler bildirilecek alış/satışları bulunmasa dahi, bu durumun bildirilmesi amacıyla, Form Ba ve Form Bs’yi Tablo II, Tablo III ve Tablo IV dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

Bildirimlerde kullanılacak ülke kodları

MADDE 27 – (1) Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin doldurulması sırasında kullanılacak “ülke kodu” bilgileri Tebliğ ekinde yer almaktadır. (EK:3)

Bankalar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve diğerleri

MADDE 28 – (1) Bankalar, katılım bankaları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta şirketleri ve acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığa bildirdiklerinden, bu bildirimlerinde yer alan hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

(2) Bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

(3) Bu kurumlar, Bakanlığa düzenli olarak bildirimde bulundukları hizmet ve satış işlemleri dışında kalan mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bu Tebliğde belirlenen usullerle Form Ba ve Form Bs ile bildireceklerdir.

(4) Bu kurumlar, herhangi bir alış/satış işlemleri bulunmaması halinde dahi, bu durumun da bildirilmesi maksadıyla, Form Ba ve Form Bs bildirimlerini ilgili bölümleri doldurmak suretiyle vereceklerdir.

Döviz ve kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler

MADDE 29 – (1) Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığa bildirmek zorunda olduklarından, bu bildirimlerinde yer alan işlemlerini ayrıca Form Ba ve Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

(2) Bu kurumlar, Bakanlığa düzenli olarak bildirimde bulundukları alış-satış işlemleri dışındaki mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bu Tebliğde belirlenen usullerle Form Ba ve Form Bs ile bildireceklerdir.

(3) Mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

(4) Bu kurumlar, herhangi bir alış/satış işlemleri bulunmaması halinde dahi, bu durumun da bildirilmesi maksadıyla, Form Ba ve Form Bs bildirimlerini ilgili bölümleri doldurmak suretiyle vereceklerdir.

Noterler

MADDE 30 – (1) Noterlerin, kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Form Bs ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır.

(2) Noterler, noterlik hizmetleri dışında kalan mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde Form Ba ve Form Bs ile bildirmek zorundadırlar.

(3) Noterler herhangi bir alış/satış işlemleri bulunmaması halinde dahi, bu durumun da bildirilmesi maksadıyla, Form Ba ve Form Bs bildirimlerini ilgili bölümleri doldurmak suretiyle vereceklerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi

Bildirimlerin dönemi

MADDE 31 – (1) Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış-satışlarının aylık dönemler itibarıyla bildirilmesi esastır.

(2) Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Bildirimlerin verilme süresi

MADDE 32 – (1) Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Mükellefiyetin terki halinde bildirimlerin verilme süresi

MADDE 33 – (1) Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

Ölüm halinde bildirimlerin verilme süresi

MADDE 34 – (1) Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

Tasfiye sürecinde bildirimlerin verilme süresi

MADDE 35 – (1) Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.

(2) Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.

İflas eden mükellefler

MADDE 36 – (1) İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.

Birleşme, devir ve tam bölünme hallerinde bildirimlerin verilme süresi

MADDE 37 – (1) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

– 18 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, birleşilen kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

– 19 uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

– 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Bildirimlerin Verilme Şekli ve Cezai Uygulama

Bildirimlerin Elektronik Ortamda Verilmesi

MADDE 38 – (1) Form Ba ve Form Bs bildirimleri https://intvrg.gib. gov.tr/ adresinden elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

(2) Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işleminin en geç, bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00’ten önce tamamlanması gerekmektedir.

Vergi dairesi değişen mükellefler

MADDE 39 – (1) Vergi dairesi değişen mükelleflerin, bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

Bildirimlerin formu gönderen ve düzenleyen kısımlarının doldurulması

MADDE 40 – (1) Elektronik ortamdaki bildirim formları, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa; formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

(2) Elektronik ortamdaki bildirim formları, yeminli mali müşavirce gönderiliyorsa; formu gönderen bölümünde yeminli mali müşavirin bilgileri yer alacaktır. Formu düzenleyen bölümüne varsa serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler, yoksa mükellefe ait bilgiler yazılacaktır.

(3) Elektronik ortamdaki bildirim formları, serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa; formu gönderen ve düzenleyen bölümlerine serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Mükellefin yeminli mali müşaviri varsa yeminli mali müşavir bölümü de doldurulacaktır.

Bildirimlerin düzeltilmesi

MADDE 41 – (1) Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

(2) Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

(3) Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bildirimlerin süresinde veya tam olarak verilmemesi

MADDE 42 – (1) Bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Form Ba ve Form Bs bildirimleri tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

(2) Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

 

İlgili Haberler
left
right
 
13 Aralık 2016 Salı 16:59
Okunma: 2838
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
Selahattin İPEK - Bağımsız Denetçi
 
Abdullah TOLU - YMM
 
DENETİM KÜTÜPHANESİ
 
Mehmet ŞENTÜRK - SMMM
 
Memduh ÖZCAN - SMMM
 
SORU - CEVAP
 
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
 
Doğan YILMAZ
 
Abdurrahman FİLİZ
 
Ahmet Metin AYSOY - SGK E. Başmüfettiş
 
Abdülmenaf YAKUT
 
Ali Oygün ÜMİTLEN
 
Sabri ORTA
 
H.Erdem GÜLTEKİN
 
Besim ÇALIŞKAN
 
İsmet ARGIN
 
Ercan ALPTÜRK - YMM
 
Mrs.Guivenere SOPER
 
Önder TUNABOYLU
 
Savas YILDIZ
 
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ...?
 
Arif AYTULUN
 
Aynur SÖNMEZ
 
Cevdet AKÇAKOCA
 
Mehmet ŞENTÜRK
 
Seyithan KÜTÜKÇÜOĞLU
 
Soner TÜRKÜM
 
Talha APAK
 
Taner ERASLAN
 
 
 
Tarihte Bugün
1605 - Cervantes'in Don Kişot adlı romanı ilk kez yayımlandı. Romanın 2. bölümü ise tam 10 yıl sonra basılacaktır.
1685 - Viyana'da ilk kafe Johannes Diodato tarafından açıldı.
1819 - Simon Bolivar Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etti.
1851 - Şirket-i Hayriye kuruldu
1852 - Sand River antlaşması ile BirleşikKrallık, Transvaal'deki (Güney Afrika) Boer kolonilerinin bağımsızlığını kabul etti.
1875 - Karaköy Beyoğlu arasındaki Tünel hizmete girdi. Tünel dünyanın en eski ikinci ve en küçük metrosuydu.
1904 - Anton Çehov'un yazdığı Vişne Bahçesi oyunu ilk kez Moskova Sanat Tiyatrosu nda sahnelendi.
1909 - Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez karşılaştı; FB:0, GS:2
1917 - ABD, Virgin Adaları karşılığında Danimarka'ya 25 milyon dolar ödedi.
1923 - Mustafa Kemal Paşa'nın İzmit'te düzenlediği ilk basın toplantısı, sabaha karşı sona erdi.
1929 - Elzie Crisler Segar tarafından yaratılan Temel Reis (Popeye) karikatürü ilk kez bir gazetede yayımlandı.
1942 - Ankara'da ekmek karneye bağlandı.
1944 - Monte Cassino Savaşı: II. Dünya Savaşı'nın en uzun ve kanlı çarpışmalarından biri başladı.
1945 - SSCB ve Polonya birlikleri Varşova'ya girdi.
1946 - BM Güvenlik Konseyi ilk toplantısını yaptı.
1960 - Yahya Kemal Müzesi açıldı. Müze Fatih Külliyesi'nin Baş Kurşunlu Medresesi'nde bulunuyor.
1961 - Kongo Başbakanı Patrice Lumumba öldürüldü.
1964 - Londra Konferansı'nda Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden Rauf Denktaş konuştu. Rauf Denktaş, federal yönetime gidilmezse, ayrı bir hükümet kuracaklarını açıkladı.
1966 - Bir Amerikan B-52 bombardıman uçağı, İspanya üzerinde bir yakıt tanker uçağı ile yakıt ikmali sırasında çarpıştı ve dört hidrojen bombasını Palomares köyü civarına düşürdü. Palomares olayı olarak hatırlanan olayda çevrede radyasyon kirliliği oluştu.
1971 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Erdal İnönü'nün evinin önüne dinamit atıldı.
1973 - Ferdinand Marcos, Filipinler'in "ömür boyu" başkanı oldu.
1974 - Resmî olarak son Anadolu parsı öldürüldü.1
1984 - Dolandırıcılıktan yargılanan Abidin Cevher Özden (Banker Kastelli) beraat etti.
1987 - Bülent Ecevit, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmaktan 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. 12 Eylül darbesinden sonra Bülent Ecevit hakkında 80, Süleyman Demirel hakkında 55 dava açılmıştı.
1990 - Yazar Aziz Nesin, kendisine "vatan haini" dediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı.
1991 - 2. Körfez Savaşı, müttefik uçaklarının Irak ve Kuveyt'teki hedefleri vurmalarıyla başladı. Irak, misilleme olarak İsrail'e 8 adet Scud füzesi yolladı.
1992 - İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) Kuzey İrlanda'da protestanlara ait bir binayı bombaladı, 7 işçi öldü.
1994 - Güney Kaliforniya'da 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 61 kişi öldü, 20 milyar dolar hasar olduğu tahmin ediliyor.
1994 - 21 Ocak'ta fırlatılması planlanan ilk Türk uydusu Türksat 1A'yı taşıyacak Arien füzesi arızalandı. Fırlatma işlemi 10 gün ertelendi.
1995 - Avrupa Parlamentosu, Saharov Ödülü'nü cezaevinde bulunan eski DEP milletvekili Leyla Zana'ya verdi.
1995 - Japonya'nın Osaka-Kobe bölgesinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 6 binden fazla kişi öldü.
2000 - İstanbul'da bir villaya operasyon düzenleyen polisle çıkan çatışmada, Hizbullah'ın elebaşı Hüseyin Velioğlu ölü ele geçirildi. Genişletilen operasyonda, mezar evler ortaya çıkarıldı ve çok sayıda Hizbullah mensubu yakalandı.
2005 - İstanbul'da 97 şehit asker ailesi ve malul gaziye Cumhurbaşkanlığı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
2007 - Kuzey Kore'nin nükleer denemesi üzerine Chicago Üniversitesindeki sembolik Kıyamet Günü Saati 11:55'e ayarlandı (12 Kıyamet demektir) Saat soğuk savaş boyunca 18 kez değiştirilmiştir.
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:59
  • Güneş06:41
  • Öğlen13:09
  • İkindi16:36
  • Akşam19:15
  • Yatsı20:43
 
 
Anket
Denetim Hakkında Meslektaş ne kadar bilgili?
Çok Bilgili
Az Bilgili
Hiç bir fikri yok
 
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
İktisadi Haber Ajansı Çözüm Ortağı
 
Arşiv
 
Süper Loto
10.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu031039444649
 
On Numara
14.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu04050711161719232526303440414346657072767879
 
Sayısal Loto
16.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu041016234849
 
Şans Topu
16.01.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu091218202301
 
Gazete Manşetleri
 
 
Kurumsal

İçerik

Denetim Gündemi

Denetim Haberleri

Teknoloji